Datainspektionens svar

Måndag 16 november 1998 fick jag följande svar, per mail:

Din skrivelse beträffande hemsidor på Internet föranleder följande svar.

Angående Datainspektionens Webbplats hänvisar jag Dig till information som inspektionen lagt ut på hemsidan WWW.din.se under rubriken Nyheter.

När det gäller personuppgifter på andra hemsidor vill inspektionen lämna följande upplysning.

Regeringen har den 22 oktober 1998 uppdragit åt Datainspektionen att bl.a. utreda det närmare behovet av att göra undantag från förbudet i 33 § personuppgiftslagen (1998:204) när det gäller bl.a. överföringar av personuppgifter till tredje land som typiskt sett inte innebär några risker för de registrerade eller det annars mot bakgrund av allmänhetens intresse att sprida och inhämta information det framstår som angeläget att umdantag görs, särskilt i samband med behandling av personuppgifter på Internationella kommunikationsnätverk, t.ex. Internet.

Ert mail föranleder inte någon ytterligare åtgärd.

På Datainspektionens vägnar

N.N.

(Tjänstemannens namn har jag här utelämnat, inte p.g.a. PUL utan p.g.a. att jag inte har någon som helst önskan att hänga ut enskilda tjänstemän.)

Tillbaka till brott-mot-PUL-sidan